АНОТАЦІЯ

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання дисципліни «Психологія загальна» є ознайомлення студентів з актуальними проблемами сучасної психології, історією її розвитку, предметом та об‘єктом дослідження, основними закономірностями розвитку та функціонування  психіки, особливостями організації дослідницької роботи та інтерпретації результатів, набуття знань про принципи та методи психології, основні положення та досягнення української та зарубіжної психологічної науки стосовно розгляду проблем загальної психології.

Завдання:

1. Оволодіння студентами категоріально-термінологічним апаратом психології.

2. Засвоєння основних понять та розвиток понятійного мислення;

3. Формування знань про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності; про основні фізіологічні та психологічні основи психічної діяльності та загальні закономірності розвитку особистості;

4. Ознайомлення студентів з факторами розвитку особистості, умовами її становлення;

5. Реалізація системного підходу до висвітлення проблем структури особистості, регуляції діяльності, спілкування як багатопланового процесу; розвитку особистості у діяльності та спілкуванні;

6. Ознайомлення студентів з основними властивостями та закономірностями, віковими та індивідуальними особливостями розвитку уваги, відчуттів, сприймання, мислення та уяви людини;

7. Ознайомлення із вимогами та етичними аспектами проведення психологічних досліджень.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, «Психологія загальна» становить 288 год., із них 20 год. - лекції, 20 год. – семінарсько-практичні заняття, 248 год. - самостійна робота. Форма контролю екзамен.