Опис навчальної дисципліни

Мета та завдання навчальної дисципліни «Методологія та методи психологічних досліджень»

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія та методи психологічних досліджень»

 є набуття слухачами знань і вмінь, необхідних для організації та проведення наукових досліджень,обробки, узагальнення та тлумачення його результатів.

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Методологія та методи психологічних досліджень»

є надання слухачам знань стосовно:

– предмету та задач методології науки;

– методології психології як самостійної галузі психологічного знання;

– наукового дослідження, його принципів, типів та структури;

– методів та етапів наукового дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент (слухач) має

знати:

– зміст основних понять курсу (наука; наукова діяльність; методологія;

парадигма; теорія; категорія; принцип; концепція; гіпотеза; модель; метод);

– вимоги, принципи та типи наукових досліджень;

– зміст основних принципів, категорій та напрямків психології;

–  методи  психологічного  дослідження  (неекспериментальні  та експериментальні);

вміти:

застосовувати набуті знання при:

– формулюванні проблеми;

– виборі типу науково-психологічного дослідження;

–  визначенні  парадигми,  формулюванні  концепції  та  гіпотези дослідження;

– обґрунтуванні методів та методик дослідження;

– організації та проведенні дослідження (визначення його етапів, способів обробки даних та узагальнення даних);

– інтерпретації результатів дослідження.

На вивчення навчальної дисципліни «Методологія та методи психологічних

досліджень» відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Методологія та методи психологічних досліджень» завершується екзаменом.