Передмова

Мета курсу "Організаційна психологія" полягає у створенні умов для забезпечення організаційної грамотності психолога магістра, що відображається у порозумінні ним специфіки сучасного стану організаційних теорій та практики, особливостей роботи психолога в різних за якістю організацій.

Комплексна мета

знати:

• базові поняття організаційної психології;

• окремі етапи формування поглядів на людину як співробітника організації;

• критерії визначення організаційно-психологічних проблем і завдань.

вміти:

• аналізувати зовнішню і внутрішню середу організації, як джерело організаційно психологічних проблем;

• виявляти специфіку психічного функціонування людини в організації.

володіти:

• понятійним апаратом в області організаційної психології;

• прийомами і методами розподілу повноважень і відповідальності при вирішенні організаційно-психологічних завдань;

• етичними нормами роботи організаційного психолога.

 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, "Організаційна психологія" становить 72 год., із них 6 год. - лекції, 4 год. - семінарські заняття, 62 год. - самостійна робота, 10 год. - підготовка до екзамену.

Вивчення студентами навчальної дисципліни "Організаційна психологія" завершується екзаменом.