ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ

Форма контролю (екзамен)

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Метою вивчення дисципліни “Основи психокорекції” є розкриття змісту та особливостей психологічної корекції та підготовка студентів напряму 7.040100 Психологія” спеціальності 7.040100 Психологіядо свідомого та вмілого використання принципів психокорекційної роботи в соціальній сфері та особливостями вибору змісту, форм та методів  психологічної допомоги в роботі з різними групами клієнтів.

  Для досягнення мети курсу “Основи психокорекції” потрібно розв’язати такі завдання:

 • забезпечити ґрунтовне оволодіння категоріями та поняттями, які відображають змістові особливості психологічної корекції;

 • сприяти формуванню навичок та умінь ефективного консультування та проведення психокорекційної роботи з різними групами клієнтів.

  Вивчаючи курс, майбутній фахівець повинен знати:

 • предмет, мету та завдання психологічної корекції;

 • основні сучасні теоретичні концепції психологічної корекції;

 • принципи психологічної корекції;

 • права та обов’язки психокоректора; 

 • психологічні особливості спілкування психолога та клієнта;

 • види психологічної корекції;

 • основні стадії процесу психокорекції;

 • прийоми та техніки консультування;

 • специфіку психологічної підтримки дітей та підлітків;

 • специфіку переживання дорослими кризових та важких ситуацій, варіанти психологічної підтримки;

 • основні вимоги до складання психокорекційних програм;

 • методи практичної психокорекції;

 • специфіку індивідуальної та групової форм психокорекційної роботи з різними категоріями клієнтів.

   

Уміння студентів. Курс “Основи психокорекції” спрямований також і на формування професійних умінь студентів:

 • здійснювати психологічний аналіз запиту та проблеми клієнта;

 • здійснювати психодіагностику особистості клієнта та його проблеми;

 • регулювати професійне спілкування в системі “клієнт – психолог”;

 • розрізняти дітей з факторами ризику;

 • здійснювати первинний психотерапевтичний вплив та надавати психологічну допомогу особистості в межах професійного спілкування;

 • використовувати індивідуальні форми надання психологічної допомоги;

 • використовувати групові форми надання психологічної допомоги;

 • застосовувати різноманітні психокорекційні методики та технології;

 • проводити психологічні консультації та заняття з психологічної корекції.

що забезпечують формування таких компетенцій:

 • соціально-особистісних;

 • загальнонаукових;

 • інструментальних;

 • професійних.

Дисципліна “Основи психокорекції” за навчальним планом підготовки спеціаліста належить до варіативної частини циклу професійної та практичної підготовки.