МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни “Консультативна психологія” є розкриття змісту та особливостей психологічного консультування та підготовка студентів напряму 7.040100 Психологія” спеціальності 7.040100 Психологія до свідомого та вмілого використання принципів консультативної роботи та особливостями вибору змісту, форм та методів  психологічної допомоги в роботі з різними групами клієнтів. Форма контролю екзамен.

Для досягнення мети курсу “Консультативна психологія” потрібно розв’язати такі завдання:

 • забезпечити ґрунтовне оволодіння категоріями та поняттями, які відображають змістові особливості психологічного консультування;

 • сприяти формуванню навичок та умінь ефективного консультування з різними групами клієнтів.

  Вивчаючи курс, майбутній фахівець повинен знати:

 • предмет, мету та завдання психологічного консультування;

 • основні сучасні теоретичні концепції психоконсультування;

 • принципи психоконсультування;

 • права та обов’язки психоконсультанта; 

 • психологічні особливості спілкування психолога та клієнта;

 • види психоконсультування;

 • основні фази процесу консультування;

 • прийоми та техніки консультування;

 • специфіку психологічної підтримки дітей та підлітків;

 • специфіку переживання дорослими кризових та важких ситуацій, варіанти психологічної підтримки;

   

Уміння студентів. Курс “Консультативна психологія” спрямований також і на формування професійних умінь студентів:

 • здійснювати психологічний аналіз запиту та проблеми клієнта;

 • здійснювати психодіагностику особистості клієнта та його проблеми;

 • регулювати професійне спілкування в системі “клієнт – психолог”;

 • розрізняти дітей з факторами ризику;

 • здійснювати первинний психотерапевтичний вплив та надавати психологічну допомогу особистості в межах професійного спілкування;

 • використовувати індивідуальні форми надання психологічної допомоги;

 • використовувати групові форми надання психологічної допомоги;

 • застосовувати різноманітні психокорекційні методики та технології;

 • проводити психологічні консультації та заняття з психологічної корекції.

що забезпечують формування таких компетенцій:

 • соціально-особистісних;

 • загальнонаукових;

 • інструментальних;

 • професійних.

Дисципліна “Консультативна психологія” за навчальним планом підготовки бакалавра належить до варіативної частини циклу професійної та практичної підготовки.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, “Консультативна психологія” становить 144 год., із них 8 год. - лекції, 4 год. - семінарські заняття, 6 практичні заняття, 126 год. - самостійна робота, 36 год. - підготовка до екзамену.

Вивчення студентами навчальної дисципліни “Консультативна психологія” завершується екзаменом.