ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочу навчальну програму курсу «Cучасна політична психологія» укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання.

У період активного розвитку суспільства, коли загострюється політична боротьба, затребуваними і необхідними для студентів-психологів стають знання закономірностей психології масової політичної свідомості та поведінки; їх динаміки в історичному процесі; політичного лідерства і т. ін. У даному курсі пропонується ознайомлення з історією та теорією політичної психології, закономірностями політичної соціалізації молоді і формування зрілого громадянина, а також окремими психотехнологіями політичного імідж-мейкінгу.

Мета курсу - ознайомити студентів третього курсу з проблемами теорії і практики сучасної політичної психології, сформувати початкові уміння та навички інформаційно-аналітичної роботи в галузі політичної психології, розвивати професійне мислення та сприяти професійному самовизначенню.

Завдання курсу:

 • Оволодіння та подальше вільне оперування професійною термінологією, використовуваною в даній сфері практичної діяльності.

 • Вивчення теоретичних аспектів та теоретичних моделей психологічних явищ та процесів, що впливають на політичну свідомість і політичну самосвідомість людини.

 •  Оволодіння основними техніками та процедурами в галузі політичної психології.

 • Вивчення взаємозв’язку політичних процесів та людського несвідомого.

 • Вивчення психологічних явищ та процесів, що викликають та супроводжують політичні кампанії.

 • Формування уявлень про політичні технології

 •  Формування у студентів навичок аналізу змісту та складових впливу політичних кампаній.

 • Формування у студентів вміння та навичок політичного консультування.

 • Проводити науково-дослідну роботу з питань політичної психології.

  В результаті засвоєння модулів студенти повинні знати:

 • професійну термінологію, що існує в даній сфері, основну проблематику, завдання, головні напрями досліджень у галузі політичної психології;

 • історію становлення політичної психології;

 • концепції та теорії західних і вітчизняних дослідників, що найбільше вплинули на розвиток політико-психологічної думки, теорії політичного впливу;

 • особливості особистості політичного лідера;

 • психологічні складові політичних подій;

 • особливості проведення політичних кампаній.

  На основі цих знань під час семінарських занять, індивідуальної навчально-

  дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

 • вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію;

 • використовуючи у соціальній практиці психологічні теорії та методики психологічного дослідження, виділяти і оцінювати соціальні, політичні, культурні, вихідні складові соціально-психологічних явищ;

 • розробляти та надавати рекомендації щодо організації та проведення пропагандистських, рекламних РК-акцій на замовлення політичних та громадських організацій;

 • аналізуючи сучасні документи та історичні матеріали, що відтворюють закономірності попереднього життя українського народу, визначати особливості сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективу на основі аналізу результатів самоспостережень, використовуючи ознаки конкретної ідеології, встановлювати власні політичні переконання;

 • на основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи ознаки конкретної ідеології, встановлювати політичні переконання учасників спільної діяльності;

 • на основі аналізу державних нормативно-правових документів, програмних документів політичних партій, використовуючи ознаки їх класифікації, а також ознаки конкретної ідеології, визначати тип політичної партії та її ідеологічну орієнтацію;

 • враховувати політичні переконання при здійсненні діяльності.

  Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, «Політична психологія» становить 72 год., із них 6 год. - лекції, 2 год. - семінарські заняття, 2 год. – практичні заняття, 62 год. - самостійна робота.

  Вивчення студентами навчальної дисципліни "Сучасна політична психологія" завершується заліком.