ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс „Тренінг спілкування та особистісного росту” є варіативною дисципліною підготовки фахівців за спеціальністю „Практична психологія” в межах освітньо - кваліфікаційного рівня „Спеціаліст”. Дисципліна вивчається у третьому семестрі та складається з таких тем:

 • Теоретичні і методичні основи проведення тренінгів особистісного зростання.

 • Психодіагностика рівня розвитку особистості та психологічний аналіз життєвого шляху і методика побудови особистих планів.

 • Прояснення ціннісно-мотиваційної сфери і її розвиток.

 • Розвиток впевненості в собі і корекція агресивних манер поведінки.

 • Розвиток творчого потенціалу особистості.

 • Методи подолання життєвих криз і розвиток емоційної стійкості.

 • Можливості та організація проведення тренінгів особистісного зростання викладачів, соціальних працівників і практичних психологів в системі освіти.

  Мета курсу - ознайомити студентів із загальними основами та методикою проведення тренінгу особистісного зростання як навчальною дисципліною та видом практичної діяльності психолога, показати можливості використання наукових та прикладних психологічних знань у сфері освіти, формувати початкові уміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в галузі практичної психології, розвивати професійне мислення, сприяти професійному самовизначенню та особистісному розвитку студентів.

  Вимоги до знань та вмінь. Вивчивши курс “Тренінг спілкування та особистісного росту” студент повинен:

Знати:

 •  структуру, предмет, основні завдання та методи дисципліни „Тренінг спілкування та особистісного росту”;

 • технології та техніки аналізу життєвого шляху та рівня розвитку

  особистості;

 • методи прояснення ціннісно-мотиваційної сфери і її розвитку;

 • основи організації проведення тренінгів особистісного зростання для різних категорій населення ;

Уміти:

 • проводити психодіагностику рівня розвитку особистості;

 • вибудовувати особисті плани та надавати допомогу іншим у їх розробці;

 • використовувати психологічні прийоми розвитку впевненості в собі, творчого потенціалу як для власного вдосконалення, так і для надання психологічної допомоги іншим;

 • використовувати методи подолання життєвих криз і розвитку емоційної стійкості людини;

 • корегувати агресивні манери поведінки тощо.

  Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна “Тренінг спілкування та особистісного росту” є варіативною дисципліною циклу професійно-практичної підготовки фахівця з психології, що розширює та поглиблює наукові та прикладні знання із загальної психології, соціальної, вікової, педагогічної, практичної психології, психодіагностики, психологічної експертизи, психології спілкування тощо. Вивчення її рекомендується планувати у восьмому семестрі перед проходженням виробничої практики.

  Обсяг курсу - 54 години, з яких: 4 год. лабораторних занять на самостійну роботу студентів відводиться 46 год.

  Система контролю та оцінки. Протягом вивчення дисципліни оцінюються доповіді та відповіді студентів лабораторних робіт оцінюються індивідуальні практичні завдання, завершується вивчення курсу заліком.