Пояснювальна записка

 

Мета дисципліни „Психологія конфлікту”: формування у практичних психологів системи знань про природу конфліктів, набуття практичних навичок у їх розв’язанні, вироблення вмінь прогнозувати і контролювати конфліктну ситуацію, позитивно сприймати конфлікт і прагматично його використовувати, надавати психологічну допомогу суб’єктам, що перебувають у конфліктній взаємодії.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, „Психологія конфлікту”: становить 108 год., із них 10 год. - лекції, 6 год. - семінарські заняття, 62 год. – самостійна робота, 30 год. - підготовка до екзамену.

Вивчення студентами навчальної дисципліни „Психологія конфлікту” завершується екзаменом.